Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Short Stay

Voorwaarden Short Stay

1. Short Stay

Huurder huurt een gemeubileerd appartement of gemeubileerd recreatiewoning. Zonder tussentijdse opzegging loopt de huur door tot maximaal zes maanden. Huurder kan tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand, waarbij de huur eindigt op de vijftiende of de laatste dag van een maand. Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte. De huur is inclusief verbruik van gas, elektriciteit, water en internet.

2. Reservering, Facturering en Betaling

De overeenkomst wordt definitief na betaling van de huur voor de eerste periode, de borg en de eindschoonmaak. Bij niet-tijdige betaling vervalt de reservering en komt de overeenkomst niet tot stand.

Rond de 20e van elke maand ontvangt Huurder een factuur met de huur voor de volgende maand. Huurder maakt de huur zelf over. De huur dient uiterlijk zeven (7) dagen voor de nieuwe maand te zijn betaald. Bij niet-tijdige betaling is Verhuurder gerechtigd de woning aan een ander te verhuren.

3. Verboden ter bescherming van het woonklimaat

Het is verboden om:

 • Te roken in de woning en op het terrein.
 • Huisdieren te houden;
 • Overlast te veroorzaken;
 • De algemene ruimten en het terrein te verontreinigen;
 • Auto’s elektrisch op te laden met stroom van het Gehuurde
 • Spullen te plaatsen in de algemene ruimten;
 • De toegang voor brandweer, nooduitgangen en trappen te blokkeren;
 • Beddengoed en wasgoed aan de buitenzijde van het gebouw te kloppen of uit te hangen;
 • Drugs te verhandelen, te produceren, te gebruiken of in bezit te hebben;
 • Milieugevaarlijke zaken te hebben, waaronder stinkende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken;
 • Te boren, schroeven, spijkeren in vloer, wanden en plafond;
 • De woning anders te gebruiken dan als short stay woonruimte;
 • De woning te bewonen met meer volwassen personen dan waarvoor het type bedoeld is;
 • De woning in huur, onderhuur of gebruik aan derden af te staan.
  4. Toegang door verhuurder

  Verhuurder is gerechtigd de woning na overleg met Huurder te betreden voor inspectie. In noodgevallen is Verhuurder gerechtigd ook zonder overleg de woning te betreden.

  5. Schade, aansprakelijkheid en Waarborgsom

  Huurder krijgt een gemeubileerd appartement zoals benoemd bij type tot haar beschikking. Huurder dient zorgvuldig met de woning en inboedel om te gaan. Wanneer in, op of aan het Gehuurde schade is ontstaan of dreigt te ontstaan dient Huurder de Verhuurder/Beheerder daarvan direct in kennis te stellen.

  Huurder is aansprakelijk voor schade aan het Gehuurde, die is ontstaan door een haar toe te rekenen tekortschieten. Onder Huurder wordt mede verstaan: derden, die zich in het Gehuurde bevinden.

  Als waarborg voor de nakoming van zijn verplichtingen zal Huurder een waarborgsom storten. Voor zover de waarborgsom niet aangesproken is wordt deze binnen twee tot vier weken na beëindiging van de huur teruggestort op een door Huurder opgegeven rekeningnummer.

  De waarborgsom vervalt als de huur eerder eindigt zonder dat daarvoor de opzegtermijn van 1 maand is gerespecteerd.

  6. Ontzegging toegang

  Verhuurder kan Huurder de toegang tot de woning ontzeggen indien Huurder niet aan zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst voldoet.

  7. Gebruikersbelastingen en -heffingen

  Gebruikersbelastingen en -heffingen in verband met het wonen in het appartement zijn niet inbegrepen in de huur en zijn aanvullend voor rekening van huurder, ook als verhuurder daarvoor wordt aangeslagen.